دربارهمهارت ها


راهبر فروش نمایندگان صنعت بیمه 

بنیانگذار استارت آپ آکاپ و هیئت مدیره شرکت آکاپ

راهبر فروش بزرگترین نمایندگی بیمه حقوقی بیمه ایران


سوابق شغلی


 • بنیانگذار استارت آپ آکاپ و هیئت مدیره شرکت آکاپ
 • راهبر فروش نمایندگان بیمه ایران دانشگاه علمی کاربردی
 • راهبر فروش بزرگترین نمایندگی بیمه حقوقی بیمه ایران
 • راهبر فروش نمایندگان  بیمه سینا
 • رتبه اول فروش درسال اول فعالیت درشعبه ممتازشریعتی وآموزش نمایندگان آن شعبه به مدت یکسال
 • راه اندازی120باجه فروش بیمه عمروسرمایه گذاری کوثردرسراسرایران
 • کارگزاربرتردرجشنواره فروش سال92دربیمه سامان
 • رتبه دوم فروش بیمه کوثر(بعدازقراردادگروهی این بیمه باسپاه)
 • فروشنده برتر سه سال متوالی دربیمه ملت
 • راه اندازی باجه های بیمه زندگی وسرمایه گذاری در دفاترپیشخوان دولت وآموزش شبکه فروش بیمه ملت جهت توسعه این مدل ازفروش دراستانهای منتخب
 • مدرس دوره های تخصص مدل رفتاری دیسک
 • برگزاری 800 دوره اموزش فروش و تیم سازی در سراسر ایران
 • مدرس دورهای باشگاه مشتریان
 • مدیر توسعه دیجیتال بیمه
 • مدرس دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران